๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพBumpkin ERC721

Coming Soon

ADDRESS: 0x624E4fa6980Afcf8EA27BFe08e2fB5979b64DF1C

The Bumpkin NFT follows the ERC721 standard.

Bumpkin Details

To support a semi-custody model, each Bumpkin is allocated an address on the Blockchain. This means that when you equip a wearable, you actually send it to your Bumpkin to wear.

The BumpkinDetails.sol is a utility contract that provides useful methods on top of the ERC721 Standard.

ADDRESS: 0x687BcED586A8AECEdA5bd6b142577DE1d83a2a9c

You can use this contract to grab the wallet address for a Bumpkin

Example

How to get the Wallet address of a Bumpkin.

 const contract = new web3.eth.Contract(
  BumpkinDetailsABI as any,
  BUMPKIN_DETAILS_ADDRESS
 ) as unknown as BumpkinDetails;

 const bumpkin = await contract.methods.getBumpkin(bumpkinId).call();

ABI

[
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "contract Bumpkin",
    "name": "_bumpkinContract",
    "type": "address"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "constructor"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "previousOwner",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "newOwner",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "OwnershipTransferred",
  "type": "event"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "addGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "gameAddGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "gameRemoveGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [{ "internalType": "address", "name": "", "type": "address" }],
  "name": "gameRoles",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "_tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "getBumpkin",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "tokenURI", "type": "string" },
     { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Bumpkin",
    "name": "",
    "type": "tuple"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256[]", "name": "_tokenIds", "type": "uint256[]" }
  ],
  "name": "getBumpkinBatch",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "tokenURI", "type": "string" },
     { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Bumpkin[]",
    "name": "",
    "type": "tuple[]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address[]",
    "name": "_bumpkinAddresses",
    "type": "address[]"
   }
  ],
  "name": "getBumpkinBatchByAddresses",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "tokenURI", "type": "string" },
     { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Bumpkin[]",
    "name": "",
    "type": "tuple[]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "_bumpkinAddress",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "getBumpkinByAddress",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "tokenURI", "type": "string" },
     { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Bumpkin",
    "name": "",
    "type": "tuple"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_bumpkinOwner", "type": "address" }
  ],
  "name": "loadBumpkins",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "tokenURI", "type": "string" },
     { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Bumpkin[]",
    "name": "",
    "type": "tuple[]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address[]",
    "name": "_bumpkinOwners",
    "type": "address[]"
   }
  ],
  "name": "loadBumpkinsBatch",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "tokenURI", "type": "string" },
     { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Bumpkin[][]",
    "name": "",
    "type": "tuple[][]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "owner",
  "outputs": [{ "internalType": "address", "name": "", "type": "address" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "removeGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "renounceOwnership",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "newOwner", "type": "address" }
  ],
  "name": "transferOwnership",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "_tokenId", "type": "uint256" },
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Details",
    "name": "_details",
    "type": "tuple"
   }
  ],
  "name": "updateBumpkinDetails",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256[]", "name": "_tokenIds", "type": "uint256[]" },
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "address", "name": "createdBy", "type": "address" },
     { "internalType": "address", "name": "wallet", "type": "address" }
    ],
    "internalType": "struct BumpkinDetails.Details[]",
    "name": "_details",
    "type": "tuple[]"
   }
  ],
  "name": "updateBumpkinDetailsBatch",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 }
]

Last updated