🏝ī¸Land Expansion ERC721

Coming soon

Address: 0xE8C3fd0278776BcBC5122f06d88E2f22d7F01375

Each Land Expansion follows the ERC721 Standard.

The NFT contains the encrypted resources that belong to that piece of land. This is to ensure that people cannot see what type of land they are about to mint.

Example

How to query for all expansions on a player's land.

 const contract = new web3.eth.Contract(
  LandExpansionABI as any,
  LAND_EXPANSION_ADDRESS
 ) as unknown as SunflowerLandExpansion;

 const expansions = await contract.methods.getLands(farmAddress).call();

ABI

[
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "royaltyReceiver",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint96",
    "name": "royaltyFeeNumerator",
    "type": "uint96"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "constructor"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "owner",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "approved",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "uint256",
    "name": "tokenId",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "Approval",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "owner",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "bool",
    "name": "approved",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "name": "ApprovalForAll",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "previousOwner",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "newOwner",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "OwnershipTransferred",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "Paused",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "uint256",
    "name": "tokenId",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "Transfer",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "Unpaused",
  "type": "event"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "addGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "bytes32", "name": "_codeHash", "type": "bytes32" }
  ],
  "name": "allowERC721UnsafeReceiver",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [{ "internalType": "bytes32", "name": "", "type": "bytes32" }],
  "name": "allowedERC721UnsafeReceivers",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "to", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "approve",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" }
  ],
  "name": "balanceOf",
  "outputs": [{ "internalType": "uint256", "name": "", "type": "uint256" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "deleteDefaultRoyalty",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "gameAddGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "to", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "gameApprove",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "gameBurn",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "farmAddress", "type": "address" },
   { "internalType": "string", "name": "nonce", "type": "string" }
  ],
  "name": "gameMint",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "gameRemoveGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [{ "internalType": "address", "name": "", "type": "address" }],
  "name": "gameRoles",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
   { "internalType": "string", "name": "_tokenURI", "type": "string" }
  ],
  "name": "gameSetTokenURI",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "from", "type": "address" },
   { "internalType": "address", "name": "to", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "gameTransfer",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256[]", "name": "tokenIds", "type": "uint256[]" },
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "nonce", "type": "string" }
    ],
    "internalType": "struct SunflowerLandExpansion.LandExpansion[]",
    "name": "landMetadata",
    "type": "tuple[]"
   }
  ],
  "name": "gameUpdateMetadata",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "getApproved",
  "outputs": [{ "internalType": "address", "name": "", "type": "address" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "farmAddress", "type": "address" }
  ],
  "name": "getLands",
  "outputs": [
   {
    "components": [
     { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
     { "internalType": "string", "name": "nonce", "type": "string" }
    ],
    "internalType": "struct SunflowerLandExpansion.LandExpansion[]",
    "name": "",
    "type": "tuple[]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
   { "internalType": "address", "name": "operator", "type": "address" }
  ],
  "name": "isApprovedForAll",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [{ "internalType": "uint256", "name": "", "type": "uint256" }],
  "name": "landExpansions",
  "outputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "createdAt", "type": "uint256" },
   { "internalType": "string", "name": "nonce", "type": "string" }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "name",
  "outputs": [{ "internalType": "string", "name": "", "type": "string" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "owner",
  "outputs": [{ "internalType": "address", "name": "", "type": "address" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "ownerOf",
  "outputs": [{ "internalType": "address", "name": "", "type": "address" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "pause",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "paused",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "_game", "type": "address" }
  ],
  "name": "removeGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "renounceOwnership",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256[]", "name": "tokenIds", "type": "uint256[]" }
  ],
  "name": "resetTokenRoyaltyBatch",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "bytes32", "name": "_codeHash", "type": "bytes32" }
  ],
  "name": "revokeERC721UnsafeReceiver",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "_tokenId", "type": "uint256" },
   { "internalType": "uint256", "name": "_salePrice", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "royaltyInfo",
  "outputs": [
   { "internalType": "address", "name": "", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "", "type": "uint256" }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "from", "type": "address" },
   { "internalType": "address", "name": "to", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "safeTransferFrom",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "from", "type": "address" },
   { "internalType": "address", "name": "to", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" },
   { "internalType": "bytes", "name": "_data", "type": "bytes" }
  ],
  "name": "safeTransferFrom",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "operator", "type": "address" },
   { "internalType": "bool", "name": "approved", "type": "bool" }
  ],
  "name": "setApprovalForAll",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [{ "internalType": "string", "name": "uri", "type": "string" }],
  "name": "setBaseUri",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "receiver", "type": "address" },
   { "internalType": "uint96", "name": "feeNumerator", "type": "uint96" }
  ],
  "name": "setDefaultRoyalty",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256[]", "name": "tokenIds", "type": "uint256[]" },
   { "internalType": "address[]", "name": "receivers", "type": "address[]" },
   {
    "internalType": "uint96[]",
    "name": "feeNumerators",
    "type": "uint96[]"
   }
  ],
  "name": "setTokenRoyaltyBatch",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "bytes4", "name": "interfaceId", "type": "bytes4" }
  ],
  "name": "supportsInterface",
  "outputs": [{ "internalType": "bool", "name": "", "type": "bool" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "symbol",
  "outputs": [{ "internalType": "string", "name": "", "type": "string" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "index", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "tokenByIndex",
  "outputs": [{ "internalType": "uint256", "name": "", "type": "uint256" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "owner", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "index", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "tokenOfOwnerByIndex",
  "outputs": [{ "internalType": "uint256", "name": "", "type": "uint256" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "tokenURI",
  "outputs": [{ "internalType": "string", "name": "", "type": "string" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "totalSupply",
  "outputs": [{ "internalType": "uint256", "name": "", "type": "uint256" }],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "from", "type": "address" },
   { "internalType": "address", "name": "to", "type": "address" },
   { "internalType": "uint256", "name": "tokenId", "type": "uint256" }
  ],
  "name": "transferFrom",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   { "internalType": "address", "name": "newOwner", "type": "address" }
  ],
  "name": "transferOwnership",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "unpause",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 }
]

Last updated