๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจSFL ERC1155 Collectibles

All of the collectibles used in-game follow the ERC1155 (SFT) standard.

 • Crops

 • Resources (Wood, Eggs, Animals, Minerals, Mushrooms)

 • Tools

 • Buildings

 • Food

 • Quest Items

 • Rare SFTs

Notes

Some collectible items use 18 decimal places to represent fractionalization. This includes:

 • Crops

 • Wood, Stone, Gold, Iron

 • Tools

You will need to use fromWei from web3 utils to get the correct numbers.

IDS

Each collectible is represented by a token ID. For the most up to date IDs, please refer to the Github repository

{
 "Sunflower Seed": 101,
 "Potato Seed": 102,
 "Pumpkin Seed": 103,
 "Carrot Seed": 104,
 "Cabbage Seed": 105,
 "Beetroot Seed": 106,
 "Cauliflower Seed": 107,
 "Parsnip Seed": 108,
 "Radish Seed": 109,
 "Wheat Seed": 110,
 "Kale Seed": 111,
 "Apple Seed": 112,
 "Blueberry Seed": 113,
 "Orange Seed": 114,
 "Magic Bean": 115,
 "Shiny Bean": 116,
 "Golden Bean": 117,

 Sunflower: 201,
 Potato: 202,
 Pumpkin: 203,
 Carrot: 204,
 Cabbage: 205,
 Beetroot: 206,
 Cauliflower: 207,
 Parsnip: 208,
 Radish: 209,
 Wheat: 210,
 Kale: 211,
 Apple: 212,
 Blueberry: 213,
 Orange: 214,

 Axe: 301,
 Pickaxe: 302,
 "Stone Pickaxe": 303,
 "Iron Pickaxe": 304,
 Hammer: 305,
 Rod: 306,
 "Rusty Shovel": 307,
 Shovel: 308,
 "Power Shovel": 309,
 "Sand Shovel": 310,

 "Sunflower Statue": 401,
 "Potato Statue": 402,
 "Christmas Tree": 403,
 Scarecrow: 404,
 "Farm Cat": 405,
 "Farm Dog": 406,
 Gnome: 407,
 "Chicken Coop": 408,
 "Gold Egg": 409,
 "Golden Cauliflower": 410,
 "Sunflower Tombstone": 411,
 "Sunflower Rock": 412,
 "Goblin Crown": 413,
 Fountain: 414,
 "Woody the Beaver": 415,
 "Apprentice Beaver": 416,
 "Foreman Beaver": 417,
 "Mysterious Parsnip": 418,
 "Carrot Sword": 419,
 Nancy: 420,
 Kuebiko: 421,
 "Nyon Statue": 422,
 "Farmer Bath": 423,
 "Homeless Tent": 424,
 "Mysterious Head": 425,
 "Golden Bonsai": 426,
 "Rock Golem": 427,
 "Tunnel Mole": 428,
 "Rocky the Mole": 429,
 Nugget: 430,
 "Wicker Man": 431,
 "Victoria Sisters": 432,
 "Prized Potato": 433,
 "Cabbage Boy": 434,
 "Cabbage Girl": 435,
 "Wood Nymph Wendy": 436,
 "Stellar Sunflower": 437,
 "Peaceful Potato": 438,
 "Perky Pumpkin": 439,
 "Collosal Crop": 440,

 "Pumpkin Soup": 501,
 "Roasted Cauliflower": 502,
 Sauerkraut: 503,
 "Radish Pie": 504,
 "Sunflower Cake": 505,
 "Potato Cake": 506,
 "Pumpkin Cake": 507,
 "Carrot Cake": 508,
 "Cabbage Cake": 509,
 "Beetroot Cake": 510,
 "Cauliflower Cake": 511,
 "Parsnip Cake": 512,
 "Radish Cake": 513,
 "Wheat Cake": 514,
 "Boiled Eggs": 515,
 "Bumpkin Broth": 516,
 "Bumpkin Salad": 517,
 "Goblin's Treat": 518,
 "Mashed Potato": 519,
 "Cauliflower Burger": 520,
 "Club Sandwich": 521,
 "Roast Veggies": 522,
 Pancakes: 523,
 "Apple Pie": 524,
 "Blueberry Jam": 525,
 "Fermented Carrots": 526,
 "Honey Cake": 527,
 "Kale & Mushroom Pie": 528,
 "Kale Stew": 529,
 "Mushroom Jacket Potatoes": 530,
 "Mushroom Soup": 531,
 "Orange Cake": 532,
 "Sunflower Crunch": 533,

 Wood: 601,
 Stone: 602,
 Iron: 603,
 Gold: 604,
 Egg: 605,
 Chicken: 606,
 Cow: 607,
 Pig: 608,
 Sheep: 609,
 "Speed Chicken": 610,
 "Fat Chicken": 611,
 "Rich Chicken": 612,
 Rooster: 613,
 Honey: 614,
 "Wild Mushroom": 615,
 "Magic Mushroom": 616,
 Diamond: 617,

 "Green Thumb": 701,
 "Barn Manager": 702,
 "Seed Specialist": 703,
 Wrangler: 704,
 Lumberjack: 705,
 Prospector: 706,
 Logger: 707,
 "Gold Rush": 708,
 Artist: 709,
 Coder: 710,
 "Liquidity Provider": 711,
 "Discord Mod": 712,
 "Trading Ticket": 713,
 Warrior: 714,

 "Australian Flag": 801,
 "Belgian Flag": 802,
 "Brazilian Flag": 803,
 "Chinese Flag": 804,
 "Finnish Flag": 805,
 "French Flag": 806,
 "German Flag": 807,
 "Indonesian Flag": 808,
 "Indian Flag": 809,
 "Iranian Flag": 810,
 "Italian Flag": 811,
 "Japanese Flag": 812,
 "Moroccan Flag": 813,
 "Dutch Flag": 814,
 "Philippine Flag": 815,
 "Polish Flag": 816,
 "Portuguese Flag": 817,
 "Russian Flag": 818,
 "Saudi Arabian Flag": 819,
 "South Korean Flag": 820,
 "Spanish Flag": 821,
 "Sunflower Flag": 822,
 "Thai Flag": 823,
 "Turkish Flag": 824,
 "Ukrainian Flag": 825,
 "American Flag": 826,
 "Vietnamese Flag": 827,
 "Canadian Flag": 828,
 "Singaporean Flag": 829,
 "British Flag": 830,
 "Sierra Leone Flag": 831,
 "Romanian Flag": 832,
 "Rainbow Flag": 833,
 "Goblin Flag": 834,
 "Pirate Flag": 835,
 "Algerian Flag": 836,
 "Mexican Flag": 837,
 "Dominican Republic Flag": 838,
 "Argentinian Flag": 839,
 "Lithuanian Flag": 840,
 "Malaysian Flag": 841,
 "Colombian Flag": 842,

 // Special events
 "Red Egg": 902,
 "Blue Egg": 903,
 "Yellow Egg": 904,
 "Pink Egg": 905,
 "Purple Egg": 906,
 "Orange Egg": 907,
 "Green Egg": 908,
 "Easter Bunny": 909,
 "Engine Core": 910,
 Observatory: 911,
 "Goblin Key": 912,
 "Sunflower Key": 913,
 "Ancient Goblin Sword": 914,
 "Ancient Human Warhammer": 915,
 "Rapid Growth": 916,
 "War Bond": 917,
 "Goblin War Point": 918,
 "Human War Point": 919,
 "Human War Banner": 920,
 "Goblin War Banner": 921,
 "Player Experience": 922,
 "Jack-o-lantern": 923,

 // Buildings
 Market: 1001,
 "Fire Pit": 1002,
 Workbench: 1003,
 Tent: 1004,
 "Water Well": 1005,
 "Hen House": 1006,
 Bakery: 1007,
 Kitchen: 1008,
 Deli: 1009,

 // Temporary Bumpkin items
 "Chef Apron": 1101,
 "Chef Hat": 1102,
 "Sunflower Amulet": 1103,
 "Carrot Amulet": 1104,
 "Beetroot Amulet": 1105,
 "Green Amulet": 1106,
 "Warrior Shirt": 1107,
 "Warrior Helmet": 1108,
 "Warrior Pants": 1109,
 "Sunflower Shield": 1110,
 "Skull Hat": 1111,
 "War Skull": 1112,
 "War Tombstone": 1113,
 "Undead Rooster": 1114,

 // Decorations
 "White Tulips": 1201,
 "Potted Sunflower": 1202,
 Cactus: 1203,
 "Basic Bear": 1204,
 "Chef Bear": 1205,
 "Construction Bear": 1206,
 "Angel Bear": 1207,
 "Badass Bear": 1208,
 "Bear Trap": 1209,
 "Brilliant Bear": 1210,
 "Classy Bear": 1211,
 "Farmer Bear": 1212,
 "Sunflower Bear": 1213,
 "Rich Bear": 1214,
 "Potted Potato": 1215,
 "Potted Pumpkin": 1216,
}

Example

Load the Sunflowers that an address owns.

 const inventory: string[] = await new web3.eth.Contract(
  InventoryABI as any,
  INVENTORY_ADDRESS
 ).methods
  .balanceOfBatch(
   ["0x12A02E5EeAfbCa7BF5fD171CA0C00Cb4361aC4EE"],
   // 201 is the Sunflower ID
   [201]
  )
  .call();

ABI

[
 {
  "inputs": [],
  "stateMutability": "payable",
  "type": "constructor"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "bool",
    "name": "approved",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "name": "ApprovalForAll",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "previousOwner",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "newOwner",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "OwnershipTransferred",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "Paused",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "values",
    "type": "uint256[]"
   }
  ],
  "name": "TransferBatch",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "uint256",
    "name": "id",
    "type": "uint256"
   },
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "uint256",
    "name": "value",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "TransferSingle",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "string",
    "name": "value",
    "type": "string"
   },
   {
    "indexed": true,
    "internalType": "uint256",
    "name": "id",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "URI",
  "type": "event"
 },
 {
  "anonymous": false,
  "inputs": [
   {
    "indexed": false,
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "Unpaused",
  "type": "event"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "_game",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "addGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "id",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "balanceOf",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address[]",
    "name": "accounts",
    "type": "address[]"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   }
  ],
  "name": "balanceOfBatch",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "",
    "type": "uint256[]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "id",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "exists",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "amounts",
    "type": "uint256[]"
   }
  ],
  "name": "gameBurn",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "amounts",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "bytes",
    "name": "data",
    "type": "bytes"
   }
  ],
  "name": "gameMint",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "owner",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "approved",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "name": "gameSetApproval",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "amounts",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "bytes",
    "name": "data",
    "type": "bytes"
   }
  ],
  "name": "gameTransferFrom",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "account",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "isApprovedForAll",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "owner",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "",
    "type": "address"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "paused",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "_game",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "removeGameRole",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [],
  "name": "renounceOwnership",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "amounts",
    "type": "uint256[]"
   },
   {
    "internalType": "bytes",
    "name": "data",
    "type": "bytes"
   }
  ],
  "name": "safeBatchTransferFrom",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "from",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "address",
    "name": "to",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "id",
    "type": "uint256"
   },
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "amount",
    "type": "uint256"
   },
   {
    "internalType": "bytes",
    "name": "data",
    "type": "bytes"
   }
  ],
  "name": "safeTransferFrom",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "operator",
    "type": "address"
   },
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "approved",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "name": "setApprovalForAll",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "string",
    "name": "newuri",
    "type": "string"
   }
  ],
  "name": "setURI",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "bytes4",
    "name": "interfaceId",
    "type": "bytes4"
   }
  ],
  "name": "supportsInterface",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "bool",
    "name": "",
    "type": "bool"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "id",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "totalSupply",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "ids",
    "type": "uint256[]"
   }
  ],
  "name": "totalSupplyBatch",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "uint256[]",
    "name": "",
    "type": "uint256[]"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "address",
    "name": "newOwner",
    "type": "address"
   }
  ],
  "name": "transferOwnership",
  "outputs": [],
  "stateMutability": "nonpayable",
  "type": "function"
 },
 {
  "inputs": [
   {
    "internalType": "uint256",
    "name": "",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "name": "uri",
  "outputs": [
   {
    "internalType": "string",
    "name": "",
    "type": "string"
   }
  ],
  "stateMutability": "view",
  "type": "function"
 }
]

Last updated